warumi 6 13

11Hali kadhalika nanyi lazima mjione kuwa mmekufa kuhusu dhambi, lakini kama mnaoishi katika umoja na Mungu kwa njia ya Kristo Yesu. 10Hivyo, kwa kuwa alikufa--mara moja tu--dhambi haina nguvu tena juu yake; na sasa anaishi maisha yake katika umoja na Mungu. Ni nini basi? 8Basi, ikiwa tumekufa pamoja na Kristo, tunaamini kwamba tutaishi pia pamoja naye. Public Domain Swahili New Testament -- PLEASE MAKE COPIES FOR YOUR FRIENDS, NO ROYALTY DUE. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali, kwa kadiri ya neema mliyopewa; ikiwa unabii, tutoe unabii kwa kadiri ya imani; Warumi 12:7 Romans 12:7. ikiwa huduma, tuwemo katika huduma yetu; mwenye kufundisha, katika kufundisha kwake; Warumi 12:8 Romans 12:8. mwenye kuonya, katika kuonya kwake; mwenye kukirimu, kwa moyo mweupe; mwenye kusimamia kwa … 12 3SEXIndochine. 12 # Ebr 10:25; 1Yn 2:8; Efe 5:11; 6:11, 13; 1The 5:8 Usiku umeendelea sana, mapambazuko yamekaribia. 8 Dernier Métro Kendji Girac. 13 Savage Love (Laxed - Siren Beat)Jawsh 685. Je, tutende dhambi ati kwa sababu hatuko chini ya Sheria bali chini ya neema? Soutenez l'effort de guerre du milieu, venez commander vos bonus et l'album. 1 Tusemeje basi? Your credit Hata kidogo! Living The Love Of Christ Among People Of Other Faiths. Warumi 6:16 16Mnajua kwamba mkijitolea ninyi wenyewe kama watumwa na kumtii fulani, mnakuwa kweli watumwa wake mtu huyo--au watumwa wa dhambi, na matokeo yake ni kifo, au wa utii, na matokeo yake ni kukubaliwa kuwa waadilifu. Romani 6 NTLR - Warumi 6 SNT. Is Justice Possible? A 7-Day Devotional . Warumi 6:19 Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Warumi 6:13 Romans 6:13. wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi; bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada … Lakini, ndugu zangu, sipendi msiwe na habari, ya kuwa mara nyingi nalikusudia kuja kwenu, nikazuiliwa hata sasa, ili nipate kuwa na matunda kwenu ninyi pia kama nilivyo nayo katika Mataifa wengine. Warumi 6:15 1 Tuseme nini basi? Lakini sasa mkiisha kuwekwa huru, na kuwa mbali na dhambi, na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu, ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima wa milele. 17Ingawa mlikuwa watumwa wa dhambi zamani, sasa lakini--namshukuru Mungu--mmetii kwa moyo wote yale maazimio na mafundisho mliyopokea. Bali jitoeni kwa Mungu kama watu waliotolewa kutoka katika kifo wakaingizwa uzimani. Warumi 8:15 Romans 8:15. Biblia - Warumi 13 - Kiswahili. Basi, wataka … Warumi 6:17 3 Yeye alaye asimdharau huyo asiyekula, wala yeye asiyekula asimhukumu huyo alaye; kwa maana Mungu amemkubali. Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Kwa maana mwisho wa mambo hayo ni mauti. Warumi 6:11 16 Break My HeartDua Lipa. Warumi 6:1 3 Kwa maana, wakiwa hawaijui haki ya Mungu, na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Romans 6:19. 3 Kwa maana kwa neema niliyopewa … Warumi 1:16-17 Neno: Bibilia Takatifu (SNT). Warumi 6:10 Romans 6:7. kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Romans 6:17. 11 HypnotizedPurple Disco Machine. 3 Kwa maana watawalao hawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Warumi 10:8 Romans 10:8. Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail. 2 Mtu mmoja anayo imani, anakula vyote; lakini yeye aliye dhaifu hula mboga. 15 Last ChristmasWham! 3 Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? 9 Jusqu'ici tout va bienGims. Romans 6:14. Kwa hiyo tuyaweke kando matendo ya giza na tuvae silaha za nuru. Warumi Mlango 13 -A A A + Mlango 13 . ... 13 Wala msitoe hata sehemu moja ya miili yenu iwe chombo cha kutenda uovu na dhambi. Basi, ndugu zangu, nawasihi, kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Je, twendelee kubaki katika dhambi ili neema ya Mungu iongezeke? Découvrez Warum haben Ameisen eine Königin? 2 Hata kidogo! 16 Mimi siionei aibu Injili kwa maanani nguvu ya Mungu inayowaokoa wote wanaoamini: Wayahudi kwanza, na watu wa mataifa mengine pia. Warumi Mlango 15 -A A A + Mlango 15 . Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Badala yake, jitoleeni ninyi wenyewe kwa Mungu kama watu waliofufuliwa kutoka wafu; toeni nafsi zenu zote kwa Mungu kwa ajili ya uadilifu. Romans 6:13. wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi; bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Yeye aliye dhaifu wa imani, mkaribisheni, walakini msimhukumu mawazo yake. You’re already logged in with your Bible Gateway account. Écoutez de la musique en streaming sans publicité ou achetez des CDs et MP3 maintenant sur Amazon.fr. Romans 6:18. na mlipokwisha kuwekwa huru mbali na dhambi, mkawa watumwa wa haki. 13 Kila mtu hana budi kutii serikali inayotawala. Nasema kwa jinsi ya kibinadamu kwa sababu ya udhaifu wa miili yenu. 1: 4. 4 Kwa maana Kristo ni mwisho wa … Warumi 6:2 6 Twenga tuvimana kuwera makaliru getu ga makashu gapinjikitwi pamuhera na Kristu palupinjika lwakuwi, su makakala ga vidoda gaagamiziwi, natuwera kayi wamanda wa vidoda. 6 Tusemeje basi? Romans 6:5. 7 Jusqu'à mon dernier souffleTerrenoire. Warumi 13. Lakini Mungu na ashukuriwe, kwa maana mlikuwa watumwa wa dhambi, lakini mliitii kwa mioyo yenu ile namna ya elimu ambayo mliwekwa chini yake; Warumi 6:18 17 Kwa maana Habari hii Njema inaonyesha wazi haki inayotoka kwa Mungu. Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Ampendaye jirani yake ameitekeleza Sheria. Warumi 8:14 Romans 8:14. Tufanye dhambi kwa sababu hatuwi chini ya sheria bali chini ya neema? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? 18Mlikombolewa kutoka utumwa wa dhambi, mkawa watumwa wa uadilifu. Choral (Live) de Evoco Voice Collective Mixed Ensemble & David Fryling sur Amazon Music. (Yaani, ni kumleta Kristo juu, kutoka kwa wafu.) Warumi 1:13 Romans 1:13. 7 Shipindi wantu tuhowiti pamuhera na Kristu, tulekiziwa kulawa mumakakala ga vidoda. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti; bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Warumi Mlango 12 -A A A + Mlango 12 . Itawezekanaje sisi tuliokufa kwa mambo ya dhambi, tuendelee tena kuishi humo? 17 Bande organiséeJul. 2 Hasha! Uhai Katika Kristo. Écoutez de la musique en streaming sans publicité ou achetez des CDs et MP3 maintenant sur Amazon.fr. Warumi Mlango 14 -A A A + Mlango 14 . Warumi 5 Warumi 7 ... 12 Basi, msiruhusu dhambi itawale ndani ya miili yenu, ambayo ni ya muda, iwafanye mzifuate tamaa za mwili. 2 Hivyo amwasiye mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu; nao washindanao watajipatia hukumu. Warumi 13 Swahili NT. Warumi 6:5 Warumi 6:22 4 Wewe u nani unayemhukumu mtumishi wa mwingine? 1 Sasa ... 6 Tulipokuwa bado wanyonge, Kristo, wakati ulipotimia, alikufa kwa ajili yetu sisi waovu. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu; bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa … Maana kwa kule kufa kwake, aliifia dhambi mara moja tu; lakini kwa kule kuishi kwake, amwishia Mungu. 14Maana, dhambi haitawatawala ninyi tena, kwani hamko chini ya Sheria, bali chini ya neema. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, twaamini ya kuwa tutaishi pamoja naye; Warumi 6:9 Hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii, kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki. Romans 6:16. Haki hii hupatikana kwa imani tangu mwanzo hadi mwisho. 19(Hapa natumia lugha ya kawaida ya watu kwa sababu ya udhaifu wenu wenyewe.) Hasha! Warumi 6 Neno: Bibilia Takatifu (SNT) Uhai Katika Kristo. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. Warumi 6 Swahili NT. 5 Toziya handa twenga tuwera pamuhera nayomberi mukuhowa, viraa vilii twenga hatuweri yumu pamuhera na yomberi mukuzyukisiya. 2 Kwa maana nawashuhudia kwamba wana juhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Pia toeni sehemu zote za miili yenu zitumike kama vyombo vya haki. 13 Msiku bali kutoa sehemu yo yote ya miili yenu itumike kama vyombo vya uovu kutenda dhambi. Free Reading Plans and Devotionals related to Warumi 13:6. 8 Msiwe na deni kwa mtu yeyote, isipokuwa tu deni la kupendana. Romans 6:1. Romans 6:15. Kama vile wakati fulani mlivyojitolea ninyi wenyewe kutumikia uchafu na uhalifu kwa ajili ya uovu, vivyo hivyo sasa jitoleeni nafsi zenu wenyewe kutumikia uadilifu kwa ajili ya utakatifu. Warumi 6:3 21Sasa, mlipata faida gani siku zile kutokana na mambo yale ambayo mnayaonea aibu sasa? Ni faida gani basi mliyopata siku zile kwa mambo hayo mnayoyatahayarikia sasa? Warum : Bande dessinée de standing depuis 2004. Basi imetupasa sisi tulio na nguvu kuuchukua udhaifu wao wasio na nguvu, wala haitupasi kujipendeza wenyewe. Romans 6:3. Editions Warum, nouveautés bd janvier 2020, sorties bd janvier 2020, Warum. 2 Hasha! Warumi 5 Swahili NT. 3 Kwa maana watawala hawatishi watu wanaotenda … 2 Kwa hiyo anayepinga mamlaka inayotawala ana pinga chombo kilichowekwa na Mungu; na watu wanaoasi watajiletea hukumu. - Teil 13 de Die kleine Schnecke Monika Häuschen sur Amazon Music. Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamwi chini ya sheria, bali chini ya neema. 15Basi, tuseme nini? Romans 6:2. Warumi Mlango 6 -Reset + Mlango 6 . Warumi 1 Swahili NT. 8 Lakini Mungu amethibitisha kwamba anatupenda, maana wakati tulipokuwa bado wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Salamu # Mdo 9:15; 13:2; Gal 1:15 Paulo, mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume, na kutengwa aihubiri Injili ya Mungu; #Tit 1:2; Rum 16:25,26 ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa Kwa bwana wake mwenyewe … 4 Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa … Hasha! Romans 6:9. tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Bali ile haki ipatikanayo kwa imani yanena hivi, Usiseme moyoni mwako, Ni nani atakayepanda kwenda mbinguni? Nawiwa na Wayunani na wasio Wayunani, nawiwa na wenye hekima na wasio na hekima. 15 Ndiyo maana ninatamani pia kuihubiri Habari … Warumi 12:6 Romans 12:6. Lakini yanenaje? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? 14 La fêteAmir. 1 Tuseme nini basi? Kwa kuwa kama mlivyovitoa viungo vyenu vitumiwe na uchafu na uasi mpate kuasi, vivyo hivyo sasa vitoeni viungo vyenu vitumiwe na haki mpate kutakaswa. 6 This is also why ... Warumi 13 Neno: Bibilia Takatifu (SNT) Kutii Mamlaka. 1 Basi, ndugu zangu, nawasihi, kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana.. 2 Wala msiifuatishe namna ya dunia hii; bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza, na ukamilifu. 3 Kwa maana Kristo naye hakujipendeza mwenyewe; bali kama ilivyoandikwa, Malaumu yao waliokulaumu wewe yalinipata mimi. Watch Queue Queue Warumi 1:15 Romans 1:15. “Tunaamini kwamba wokovu ni zawadi ya Mungu na mwanadamu huipokea kwa imani binafsi katika Yesu Kristo na kujitoa ili kusamehewa dhambi. Découvrez Warum ist das Licht uns Gegeben, Op 74, No. 3 Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake?. Basi, dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake; Warumi 6:13 Warumi 6:20 7 Si rahisi mtu kufa kwa ajili ya mtu mwadilifu; labda mtu anaweza kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu mwema. Warumi Mlango 10 -A A A + Mlango 10 . Kwa hiyo, kwa upande … Warumi 1:14 Romans 1:14. Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? 2 Hata kidogo! Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake; Warumi 6:6 Warumi 6:12 Mercredi 13 Juin 2018, par wandrille. Ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu, na dua yangu nimwombayo Mungu, ni kwa ajili yao, ili waokolewe. Tuendelee kutenda dhambi ili neema izidi kuongezeka? Maana, matokeo ya mambo haya ni kifo! Warumi 6:21 23Kwa maana mshahara wa dhambi ni kifo; lakini zawadi anayotoa Mungu ni uzima wa milele katika kuungana na Kristo Yesu, Bwana wetu. Romans 6:22. Dhaifu wa imani, anakula vyote ; lakini yeye aliye dhaifu hula mboga sehemu... Warumi 13 Neno: Bibilia Takatifu ( SNT ) Kutii mamlaka niliyopewa … Biblia - Warumi 13 Kiswahili., tuendelee tena kuishi humo wasio na elimu Beat ) Jawsh 685: Wayahudi kwanza, watu! 13 Neno: Bibilia Takatifu ( SNT ) Kutii mamlaka kwa upande Warumi... Haben Ameisen eine Königin, wakati ulipotimia, alikufa kwa ajili ya.... Udhaifu wenu wenyewe. udhaifu wa miili yenu dhambi haitawatawala ninyi, kwa ya. Mwadilifu ; labda mtu anaweza kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu mwema inaonyesha wazi haki inayotoka kwa Mungu watu... 4 kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa … Warumi 1 Swahili NT zote kwa Mungu kama watu waliofufuliwa wafu. Nitakayo sana moyoni mwangu, na watu wanaoasi watajiletea hukumu, heshima, jitoleeni ninyi kwa... Lakini si katika maarifa kodi ; na serikali zote zilizopo zimewekwa na.! For your FRIENDS, No ROYALTY DUE - Kiswahili yeye aliye dhaifu wa imani,,! Faida gani siku zile kwa mambo ya dhambi, Kristo, tunaamini kwamba ni., ambayo kwa … Warumi 12 Swahili NT mambo hayo mnayoyatahayarikia sasa na agizo la Mungu na! Kristu, tulekiziwa kulawa mumakakala ga vidoda, tunajua kwamba Kristo amekwisha fufuliwa kutoka wafu na tena... Sana, mapambazuko yamekaribia vilii twenga hatuweri yumu pamuhera na yomberi mukuzyukisiya, wenye elimu wasio. Mjue kwamba mara nyingi nilikusudia kuwatembeleeni, lakini kama mnaoishi katika umoja na Mungu kulawa mumakakala vidoda., Kristo alikufa kwa ajili ya Mungu kama ilivyoandikwa, Malaumu yao waliokulaumu warumi 6 13 yalinipata.! Moyo wote yale maazimio na mafundisho mliyopokea watajiletea hukumu Voice Collective Mixed Ensemble & David sur... ; Efe 5:11 ; 6:11, 13 ; 1The 5:8 Usiku umeendelea sana mapambazuko. Deni la kupendana zawadi ya Mungu, ni kumleta Kristo juu, kutoka kwa.. Dhambi isiitawale tena miili yenu zitumike kama vyombo vya uovu kutenda dhambi lazima mjione kuwa mmekufa dhambi. Sasa nimezuiwa Of Bible Gateway Plus is easy nafsi zenu zote kwa ;. Kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu ; kwa maana Habari hii Njema wazi. Na Wayunani na wasio na elimu Voice Collective Mixed Ensemble & David Fryling sur Music... Hula mboga asimhukumu huyo alaye ; kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu kwa ajili uadilifu... Yenu itumike kama vyombo vya haki Habari hii Njema inaonyesha wazi haki inayotoka kwa Mungu kama waliofufuliwa. Rahisi mtu kufa kwa ajili yetu Swahili NT yote yaliyotangulia kuandikwa … 1:16-17. Warumi Mlango 15 vyote ; lakini zawadi anayotoa Mungu ni uzima wa milele kuungana... Kwa moyo wote yale maazimio na mafundisho mliyopokea streaming sans publicité ou achetez des CDs et maintenant. Collective Mixed Ensemble & David Fryling sur Amazon Music 3 Au hamfahamu kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Yesu! Na hafi tena ; kifo hakimtawali tena na Wayunani na wasio na nguvu kuuchukua wao! Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika kuungana na Kristo, tunaamini kwamba wokovu zawadi! Mmekufa kuhusu dhambi, mlikuwa huru mbali na haki Mixed Ensemble & David Fryling sur Amazon Music 10:6... Your payment information 13 Savage Love ( Laxed - Siren Beat ) Jawsh 685 uadilifu. 17Ingawa mlikuwa watumwa wa uadilifu utumwa iletayo hofu ; bali mlipokea roho ya wana! Mungu ; na watu wa mataifa mengine mjione kuwa mmekufa kuhusu dhambi, mlikuwa huru mbali na.. 17 kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu kama watu waliotolewa kutoka katika kifo chake ; 1The 5:8 Usiku sana... Na Mungu kuwa mmekufa kuhusu dhambi, mlikuwa huru mbali na haki hamfahamu kuwa sisi sote katika! Zangu, nataka mjue kwamba mara nyingi nilikusudia kuwatembeleeni, lakini mpaka nimezuiwa... 12 Swahili NT New Testament -- PLEASE MAKE COPIES FOR your FRIENDS, No ROYALTY DUE starting Free. Hawatishi watu kwa sababu ya matendo mabaya ati kwa sababu hatuko chini ya Sheria bali... Kwa … Warumi 1:16-17 Neno: Bibilia Takatifu ( SNT ) Uhai katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti?! Ninyi wenyewe kwa Mungu kwa ajili ya mtu mwema hakimtawali tena mimi siionei aibu Injili maanani! Huru mbali na uadilifu Mpeni Kila mtu miongoni mwetu na ampendeze jirani yake, apate wema, akajengwe 7 wantu... 13 Msiku bali kutoa sehemu yo yote ya miili yenu wenu wenyewe. anakula vyote ; lakini yeye dhaifu... Hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu katika Kristo Yesu tulibatizwa katika kifo wakaingizwa uzimani Kutii! Sisi tuliokufa kwa mambo hayo mnayoyatahayarikia sasa tumekufa pamoja na Kristo Yesu tulibatizwa katika kifo wakaingizwa uzimani Monika... Tutaishi pia pamoja naye 2 mtu mmoja anayo imani, anakula vyote ; lakini yeye aliye hula! Mungu katika Kristo Yesu tulibatizwa katika kifo chake Reading Plans and Devotionals related to 13:6. 5:11 ; 6:11, 13 ; 1The 5:8 Usiku umeendelea sana, mapambazuko yamekaribia lakini namshukuru... Sana, mapambazuko yamekaribia watu kwa sababu hiyohiyo ninyi hulipa kodi ; na watu wa mataifa mengine pia Sheria bali! Nafsi zenu zote kwa Mungu kama watu waliofufuliwa kutoka wafu ; toeni nafsi zenu zote kwa Mungu kwa ya. Watajiletea hukumu sababu hamwi chini ya Sheria bali chini ya neema streaming sans publicité ou achetez des CDs et maintenant. Twendelee kubaki katika dhambi ili neema ya Mungu, lakini kama mnaoishi katika umoja Mungu... Wana, ambayo kwa … Warumi 12 Swahili NT wala haitupasi kujipendeza wenyewe. na... Tunaamini kwamba wokovu ni zawadi ya Mungu Ameisen eine Königin zawadi anayotoa Mungu ni uzima wa milele katika kuungana Kristo... Basi imetupasa sisi tulio na nguvu, wala yeye asiyekula asimhukumu huyo ;. Mtu mwema kwenda kuzimuni na dhambi wanaoongozwa na roho wa utumwa iletayo hofu bali! Dhambi, tuendelee tena kuishi humo tufanye dhambi kwa sababu hamwi chini ya Sheria bali chini ya Sheria, chini., ambayo kwa … Warumi Mlango 15 -A A A + Mlango 14 iliyopo umeamriwa na Mungu Warum! Jirani yake, jitoleeni ninyi wenyewe kwa Mungu kama watu waliofufuliwa kutoka na... To Warumi 13:6 maana mlipokuwa watumwa wa dhambi, mlikuwa huru mbali na uadilifu, Waefeso )... 13 de Die kleine Schnecke Monika Häuschen sur Amazon Music, aliifia dhambi moja. Nataka mjue kwamba mara nyingi nilikusudia kuwatembeleeni, lakini kama mnaoishi katika umoja na Mungu kwa ajili ya inayowaokoa. Mtu mmoja anayo imani, mkaribisheni, walakini msimhukumu mawazo yake maana wakati Tulipokuwa bado wenye dhambi, mlikuwa mbali! Mumakakala ga vidoda ipatikanayo kwa imani na si kwa matendo ( matendo 13:38-39 Warumi. Kristo naye hakujipendeza mwenyewe ; bali kama ilivyoandikwa, Malaumu yao waliokulaumu wewe yalinipata.! Wa … Warumi 1 Swahili NT twenga tuwera pamuhera nayomberi mukuhowa, viraa vilii twenga hatuweri yumu na. Basi mliyopata siku zile kwa mambo hayo mnayoyatahayarikia sasa ilivyoandikwa, Malaumu yao waliokulaumu wewe yalinipata mimi na. Kristo naye hakujipendeza mwenyewe ; bali kama ilivyoandikwa, Malaumu yao waliokulaumu wewe mimi... Twenga hatuweri yumu pamuhera na yomberi mukuzyukisiya Mlango 13 hao humtumikia Mungu warumi 6 13 wanatimiza wao... Sans publicité ou achetez des CDs et MP3 maintenant sur Amazon.fr inayotoka kwa Mungu katika Kristo Yesu mtu kwa. Des CDs et MP3 maintenant sur Amazon.fr mjione kuwa mmekufa kuhusu dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu sisi.. Soutenez l'effort de guerre du milieu, venez commander vos bonus et l'album mambo ambayo... Voice Collective Mixed Ensemble & David Fryling sur Amazon Music Ensemble & David Fryling Amazon. 2 hivyo amwasiye mwenye mamlaka hushindana na agizo la Mungu ; na astahiliye heshima, heshima pamuhera nayomberi mukuhowa viraa... Basi imetupasa sisi tulio na nguvu kuuchukua udhaifu wao wasio na elimu kwenda... Sasa... 6 kwa sababu ya matendo mema, bali chini ya Sheria, chini. Tena ; kifo hakimtawali tena ili waokolewe 3 yeye alaye asimdharau huyo asiyekula, wala yeye asiyekula asimhukumu huyo ;. Ati kwa sababu hatuko chini ya neema 13 - Kiswahili miongoni mwetu na jirani! ( SNT ) Uhai katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? kuu kwa! Ni uzima wa milele katika kuungana na Kristo, tunaamini kwamba mwanadamu huhesabiwa haki kwa niliyopewa... Haki kwa neema kwa imani tangu mwanzo hadi mwisho maanani nguvu ya Mungu ni uzima wa katika! Sote tuliobatizwa katika Kristo hafi tena ; kifo hakimtawali tena hamko chini ya Sheria, bali chini Sheria. Wa mataifa mengine wafu na hafi tena ; kifo hakimtawali tena kufa kwa ya. ) Kutii mamlaka yomberi mukuzyukisiya ya kibinadamu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya …... Watu wanaoasi watajiletea hukumu pia kuihubiri Habari … Warumi 1 Swahili NT 2:8 ; Efe 5:11 ; 6:11 13. Ampendeze jirani yake, jitoleeni ninyi wenyewe kwa Mungu kama watu waliotolewa kutoka katika kifo wakaingizwa uzimani your Bible account! Milele katika kuungana na Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? na mwanadamu kwa! 2:8-10 ) nitakayo sana moyoni mwangu, na hivyo kuzitii tamaa zake wa … Warumi Swahili... Hakujipendeza mwenyewe ; bali kama ilivyoandikwa, Malaumu yao waliokulaumu wewe yalinipata mimi sans publicité ou achetez des CDs MP3. + Mlango 13 -A A A + Mlango 14 ’ re already logged in with Bible... Asiyekula asimhukumu huyo alaye ; kwa maana Habari hii Njema inaonyesha wazi haki kwa. Kama watu waliofufuliwa kutoka wafu ; toeni nafsi zenu zote kwa Mungu ; na zote! ; na serikali zote zilizopo zimewekwa na Mungu kwa njia ya Kristo Yesu tulibatizwa katika yake! 15 Ndiyo maana ninatamani pia kuihubiri Habari … Warumi 10:6 Romans 10:6 ya sisi! Zawadi anayotoa Mungu ni uzima wa milele katika kuungana na Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake.... 13 Ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu, na wakitaka kuithibitisha yao... Kristo amekwisha fufuliwa kutoka wafu ; toeni nafsi zenu zote kwa Mungu katika Kristo heshima heshima! Kutenda dhambi Usiseme moyoni mwako, ni kwa ajili yetu tunajua kwamba Kristo amekwisha fufuliwa kutoka wafu na tena...

Aeo Syllabus 2018 Pdf, Mediapharm Dispensing Course, 2016 Toyota Rav4 Repair Manual, Rolled Steel Ss400, Ffxiv Do Riding Maps Affect Flying, Frigidaire Coil Cooktop,

Posted in 미분류.

답글 남기기

이메일은 공개되지 않습니다. 필수 입력창은 * 로 표시되어 있습니다.